Vykračující kyčel při chůzi: Frontální rovina

14.08.2018

Během chůze, když přední (vykračující) noha dopadne na zem, dojde k Řetězové reakci. Gravitace a setrvačnost se střetnou s Reakční silou země (GRF) a společně vytvoří specifický pohyb kloubů od chodidla až k bederní páteři. Tento pohyb kloubů natáhne a zatíží svaly. Po zpomalení, ke kterému dojde při dopadu paty na zem, ty samé svaly obrátí pohyb a transformují zátěž v „explozi“, která posune tělo dopředu. Když pravá noha dopadne na zem, dojde ke třem relativním pohybům kloubů, které se odehrávají v kyčli vykračující nohy. Konkrétně jde o flexi, addukci a vnitřní rotaci. Kromě znalosti kloubních pohybů, ke kterým dochází, musí pohybový expert také znát specifické REÁLNÉ pohyby kostí, které produkují RELATIVNÍ pohyby kloubů.

Addukce vykračující kyčle ve frontální rovině je vytvořena REÁLNOU rotační addukcí stehna a laterální flexí směrem ke stojné noze. Takže, pokud pravá pata dopadne na zem, pravá stehenní kost přejde do addukce a pánev provede laterální flexi doleva (levá strana pánve se kousek propadne). Dojde také k posunu (sklouznutí pánve doprava), který přispívá k biomechanice této Řetězové reakce a ke vzniku RELATIVNÍ kloubní addukce. Z toho vyplývá, že addukce natáhne a zatíží posteriorně-laterální svaly kyčlí, které zpomalují tento pohyb a následně transformují zpomalením vzniklou zátěž do akcelerace, která vede pánev směrem k protější noze.

Může existovat fyzické omezení addukce kloubu, ovšem příčina problémů je často v jiné části Řetězové reakce. Pokud určíme pravou nohu jako vykračující nohu, můžeme probrat několik biomechanických příčin, které by mohly mít za následek omezení REÁLNÉHO pohybu kostí. Addukce pravé stehenní kosti může být omezena člověkem vědomě, pokud trpí bolestmi kolene. Omezená pronace pravého subtalárního kloubu (ke které by mělo dojít vlivem reakční síly země) může omezit pohyb kolene a vyvolat valgus/abdukční pozici. Výsledná Řetězová reakce by pak omezila addukci stehenní kosti. V obou případech - Levá, Stejnostranná laterální Analýza pohybu z 3DMAPS - odhalí nedostatečnou kvalitu pohybu. Pravá, Protější Laterální Analýza mobility pak vyžaduje ještě více pronace subtalárního kloubu než výpad (pravou) nohou.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Omezení pohyblivosti pánve taktéž omezí RELATIVNÍ addukci kyčle. Jak laterální flexe doleva tak posunutí doprava, jsou důležitou součástí pohybu kloubu. Zkrácený napínač povázky stehenní může omezit pohyblivost pánve. Když pánev provede laterální flexi doleva, vyvolá laterální flexi bederní páteře směrem doprava. Ztráta pravé laterální flexe bederní páteře ovlivní addukci pravé kyčle, ke které dochází u vykračující nohy. V 3DMAPS Levá, Opačná Laterální Pohybová analýza vytváří addukci pravé kyčle tak, že nasměruje pánev do levé laterální flexe a následně ji přenese doprava, což umožňuje expertovi zkontrolovat REÁLNÝ pohyb pánve. Pokud se chceme ujistit, že bederní páteř nezpůsobuje omezení pohyblivosti pánve, můžeme dva Řetězce pohybové analýzy, které používají paže k tomu, aby nasměrovaly páteř do laterální flexe doprava. Jeden z nich je Levý stejnostranný laterální řetězec (probíraný výše) a druhý je Pravý Protější Laterální řetězec.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Síla 3DMAPS je v tom, že jakmile jednou identifikuje pohybové nedostatky, může vytvořit logickou sekvenci pohybů navrženou k jejich řešení pomocí Tréninkového Systému.

 

Autor článku: Dr. David Tiberio
27.2. 2018
ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1755/relative-from-real-lead-hip-in-gait-frontal-plane
Přeložil: Roman Kladivo