Pohyb spouští proprioceptory, proprioceptory spouští svaly a svaly řídí pohyb

24.04.2018

Pravdivý příběh: Také jsem býval dítě. Teď, když jsem o něco starším dítětem, mám mnoho krásných vzpomínek na to, jak jsem vyrůstal. Na to, jak jsme s mým starším bratrem Bradem vyrůstali, jich má spoustu i můj otec Gary Gray.

Jednou jsme si s Bradem hráli venku, zatímco náš otec na něčem pracoval v garáži. Ještě předtím nám řekl, abychom si hráli vzadu za domem. Překlad: NEHRAJTE SI na předním dvorku. Úplně postačí, když řeknu, že jsme nakonec stejně skončili vpředu. Otec vyšel ven z garáže a klidně nám připomenul, co nám předtím řekl (“Hrajte si prosím vzadu”) a poslal nás zpátky.

Hádejte, co se stalo potom … Brad a já jsme se vrátili dopředu! Proč? Protože náš pes Astria (úžasná fenka německého ovčáka) vykonala svou potřebu vzadu za domem. To dává smysl, ne? Když otec opět vyšel ven před dům, zeptal se nás, co tam zase děláme. Bratr mu tehdy sdělil naše výše zmíněné moudro – Astria nechává hovínka vzadu a my do toho nechceme šlápnout. Ano, to opravdu dává smysl.

Pojďme si položit základní otázku o výše uvedené situaci. Proč náš otec chtěl, abychom si hráli vzadu? Odpověď zní, že hrát si vzadu za domem je o něco bezpečnější, než před ním, kde je to blízko k silnici, kde jezdí auta a kde by si děti hrát neměly. Je však přední dvůr opravdu nebezpečný? Není. Ve skutečnosti vytváří zábavnější prostředí (zejména když nešlapete do psích hovínek).

Trénink (a prevence a rehabilitace) se od naší situace předního a zadního dvora příliš neliší. Nazvěme zadní dvůr “tradičním myšlením”, zatímco přední dvůr označíme jako “funkční myšlení.” Příklad: pokud jde o koleno, tradiční myšlení zastává názor, že by mělo během pohybu zůstat nad chodidlem. Funkční myšlení by stálo za tím, že koleno by raději nemělo nad chodidlem zůstávat, protože to není to, co dělá, když dělá to, co dělá. Je pravda, že pozice kolene nad chodidlem pro něj vypadá jako ta nejbezpečnější, aby nedošlo k jeho poranění. Koleno však není schopno pouze ohýbání a extenze, ale také pohybovat se směrem dovnitř a ven, otáčet se dovnitř a otáčet se ven – což je to, co dělá, když dělá to, co dělá! Proto když se koleno pohybuje ve všech třech rovinách pohybu, avšak náš trénink, prevence a rehabilitace neusnadňují kolenu pohyb ve všech těchto třech rovinách, tento přístup zadního dvorku opravdu není ten nejbezpečnější, natož pak nejlepší/ideální strategií.

https://www.grayinstitute.com/

Funkční způsob myšlení dále zdůrazňuje důležitost odchýlení pohybů směrem k menší bezpečnosti určitými bezpečnými způsoby (pomocí mírných, jemných úprav) pro zvýšení celkové bezpečnosti (rozšíření rozsahu pohybu) a to nejen za účelem obnovení biomechaniky úkolu, ale konečně také za účelem vytvoření “vyrovnávací zóny” v rámci úkolu pro ještě větší bezpečnost.

Pokud se do tohoto přístupu chceme ponořit hlouběji, musíme vzít v úvahu zásadně důležité proprioceptory. Konkrétně nás zajímají Golgiho-Mazzoniho tělíska, které patří mezi proprioceptory, nacházející se v artikulárních tkáních. Golgiho-Mazzoniho tělíska byla primárně nalezena v kloubních pouzdrech, ale jsou přítomna také v chrupavčitých labrech. Navzdory našemu relativnímu nedostatku znalostí o Golgiho-Mazzoniho tělískách může výzkum o umístění uvnitř kloubních pouzder a o typu mechanické síly, která je stimuluje k aktivitě, nabídnout určité porozumění. Největší hustotu Golgiho-Mazzoniho tělísek pozorujeme na okrajích pouzder v oblasti připojení na kost. Golgiho-Mazzoniho tělíska nereagují na napětí tak, jako většina ostatních proprioceptorů. Když dojde k jejich stlačení zevnitř pouzdra, produkují smyslové informace. Tato kompresní síla je kolmá ke směru kloubního pouzdra.

Znalost toho, co je stimuluje, společně s jejich umístěním uvnitř pouzdra, začíná poskytovat přehled o smyslových informacích, které tyto receptory poskytují. Když se kloub pohne určitým směrem, část pouzdra se napne a je tažena směrem ke kosti. Jak vnitřní povrch pouzdra přichází do kontaktu s kostí, Golgiho-Mazzoniho tělíska jsou stlačena a aktivována. Golgiho-Mazzoniho tělíska na napnuté straně indikují, že kloub se blíží konci pohybového rozsahu.

Důležité je zvážit také další dvě vlastnosti Golgiho-Mazzoniho tělísek. Zaprvé, mají relativně vysoký práh komprese pro jejich aktivaci. A zadruhé se na tuto kompresi adaptují velmi pomalu (to znamená, že jsou aktivována tak dlouho, jak dlouho na ně působí kompresní síla). Existují určité důkazy, že čím vyšší komprese, tím více dochází k jejich aktivaci.

Takže to vypadá, že Golgiho-Mazzoniho tělíska jsou kritická pro bezpečnost, jelikož brání pohybu za anatomické hranice kloubu. To by naznačovalo, že tréninkové a rehabilitační programy musí zahrnovat (spíše, než se jim vyhýbat) pohyby, které přivádí klouby blízko/na konec rozsahu pohybu. Namísto toho, aby koleno zůstávalo nad středem chodidla (což není funkční), musí pohyby záměrně podporovat funkční množství valgu. Umožnit všem kloubům pracovat blízko konce pohybového rozsahu není na úkor bezpečnosti, pokud jsou pohyby založeny na úspěchu a správně přizpůsobeny. Když k tomu dojde, informace Golgiho-Mazzoniho tělísek mohou být integrovány (podvědomě tělem) s ostatními percepčními informacemi za účelem skutečné podpory bezpečnosti a prevence zranění.

Takže co, koho to zajímá, proč jsou tyto informace tak důležité? Gray Institute® přišel s mnoha frázemi, včetně následujícího prohlášení: “Pohyb spouští proprioceptory, proprioceptory spouští svaly a svaly řídí pohyb.” Správný (funkční) pohyb je klíčem, a proto je 3DMAPS® (3D Movement Analysis & Performance System) tak důležitým nástrojem při vyšetření a jakémkoli postupu/programu.

GRAY INSTITUTE

3D MAPS  MOVEMENT ANALYSIS & PERFORMANCE SYSTEM LIVE

24. - 25. 11.  2018   Praha

INFO: http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Praktické využití našich omezených znalostí Golgiho-Mazzoniho tělísek vstupuje do hry ve všech pohybech v rámci 3DMAPS®. Abyste tomu lépe porozuměli, podívejme se na Performance System Movement s názvem “Elevated (Lunge Leg).” Úprava šesti pohybů Analysis Chain Reaction® začíná umístěním nohy, která provádí výpad, na vyvýšenou plochu. Tato výchozí pozice přivádí více kloubů stojné nohy blízko konce pohybového rozsahu. Díky využití pánve (pro výraznější úpravu/zaměření na mobilitu) nebo bilaterálních rukou (pro výraznější úpravu/zaměření na stabilitu) k vedení pohybu ve všech třech rovinách, globální pohyby vytváří takové pohyby kloubů, které způsobují aktivaci Golgiho-Mazzoniho tělísek. Dodatečné proprioceptivní informace obohacují neuro-perceptuální obraz těla, který je podvědomě používán k řízení lidského pohybu (více se dozvíte na https://www.grayinstitute.com/courses/maps).

Existují dvě funkční situace, které je zásadní vytvořit (prostřednictvím pohybu a/nebo předpolohování) a které přivádí jednotlivé klouby blízko konce pohybového rozsahu. Obě byly popsány výše. Zaprvé je zde funkční autenticita pohybu kloubu, jejímž příkladem je pozice valgu kolene. Pokud se do ní koleno dostává během své funkce, poté naše tréninkové a rehabilitační programy musí úspěšně dostávat kloub do této pozice jakožto součásti globálního pohybu. Zadruhé existuje strategie, která za účelem vytvoření “vyrovnávací zóny“ vede pohyb a pohyby kloubů, související s tímto pohybem do pozic, které jsou za hranicemi těch, do kterých se obvykle dostáváme během sportovních i jiných činností.

Pokud tělo tyto pohyby během našich tréninkových programů nikdy nezažívá, ale dochází k nim buď často (jako součást normální funkce) nebo zřídka (jako součást příležitostného zveličeného pohybu), pak byla semena selhání a zranění zaseta. Představte si, že jste “vedoucí” velitelského střediska pohybu a najednou obdržíte informace od Golgiho-Mazonniho tělísek z několika kloubů. Co tyto informace znamenají? Existuje nebezpečí? Měl by pohyb pokračovat nebo by měl být kvůli bezpečnosti přerušen? Neočekávané informace vytváří chaos. Dobře zamýšlená strategie omezení pohybu se nyní stává důvodem toho, že během funkce dochází ke zraněním.

Pokud uvažujeme roli proprioceptorů, jak Analysis tak Performance Movements z 3DMAPS® mohou být upraveny potřebám každého jedince tak, aby naše programy obohacovaly, spíše než zamezovaly funkci. Stručně řečeno, naši pacienti/klienti si mohou hrát volně – a bezpečně – na předním dvorku.

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1471/proprioceptors-series-part-3-2s-tweaks-golgi-mazzoni-corpuscles
Dr. David Tiberio, Doug Gray
10. 10. 2017